Érzelmi gyógyulásunk útja

Érzelmi gyógyulásunk útja

 

Regisztráció: 16.00h

Vacsora: 18.00h

Kontemplációs gyakorlat  (augusztus 27. 19 óra):

Alapige: „Hálát adott azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet előtt, és mondta: Áldott vagy te, Uram, Izráelnek, a mi atyánknak Istene, öröktől fogva mind örökké! Ó Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, ami a mennyben és a földön van, tied! Tied, ó Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság és a dicsőség mind Te tőled vannak, és te uralkodsz mindeneken; a te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősíttetése. Most azért, ó mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet; Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására, amint tettünk? Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most Néked. Mert mi csak jövevények vagyunk te előtted és zsellérek, amint a mi atyáink is egyenként; a mi életünk napjai olyanok e földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. Ó mi Urunk Istenünk! Mind ez a gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy Néked és a te szent nevednek házat építsünk, a te kezedből való és mindazok tiéid! Jól tudom, ó én Istenem, hogy Te a szívet vizsgálod és az igazságot szereted. Én mindezeket tiszta szívemből, nagy jó kedvvel adtam, s látom, hogy a te néped is, amely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akarata szerint adta ezeket Néked. Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek, a mi atyáinknak Istene, tartsd meg mindörökké ezt az érzést a te néped szívében, és irányítsd az ő szívüket te feléd! (I. Krónika 29,10-18) Főtéma: Az érzések teremtett rendje az Isten Országának építésében Szolgáló: Hecker-Réz Robert

Reggeli: 8.00

Kontemplációs gyakorlat  (augusztus 28. 9 óra):

Alapige: „Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen.” (Példabeszédek 12,9) Főtéma: A szeretet érzelmi harmóniája minden ismeret forrása Szolgáló: Jakus Ottó katolikus plébános

Előadás I. (augusztus 28. 10.30 óra):

Főtéma: Az érzelmi megsebzettség természetrajza Szolgáló: Peter Dänzer

Ebéd 13.00

Előadás II. (augusztus 28. 16 óra):

Főtéma: Az érzelmi gyógyulás célja Szolgáló: Peter Dänzer

Vacsora 18.00

Kontemplációs gyakorlat (augusztus 28. 19 óra):

Alapige: „Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár odamenve és látva titeket, akár távolban azt halljam dolgaitok felől, hogy megálltok egy lélekben, egy érzéssel küzdve az evangélium hitéért; És meg nem rettenve semmiben az ellenségek előtt: ami azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van; Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek Ő benne, hanem hogy szenvedjetek is Ő érette: Ugyanolyan küzdelmetek van, amilyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Ha azért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel, egy érzésben, egyugyanazon indulattal;” (Filippi 1,27-2,2) Főtéma: A félelmet legyőző egység érzése Szolgáló: Hecker-Réz Robert

Reggeli: 8.00

Kontemplációs gyakorlat (augusztus 29. 9 óra):

Alapige: „Ezért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítve szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá válva, és mikor olyan állapotban volt mint az ember, megalázta magát, engedelmeskedve halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. ;” (Filippi 2,5-8) Főtéma: Az érzelmi gyógyulást  közvetítő alázat Szolgáló: Jakus Ottó plébános

Előadás III. (augusztus 29. 10.30 óra):

Főtéma: Az érzelmi gyógyulás kulcsa az érzelmeink helyes értelmezése Szolgáló: Peter Dänzer

Ebéd 13.00

Előadás IV. (augusztus 29. 16 óra):

Főtéma: Az érzelmi gyógyulás tartalma és hajtóereje a kapcsolatápolás

Szolgáló: Peter Dänzer

Kontemplációs gyakorlat (augusztus 29. 19 óra):

Alapige: „Kimenve azért bejárták a falukat, hirdetve az evangéliumot, és gyógyítva mindenütt. Meghallotta pedig Heródes negyedes fejedelem mindazokat, amik Ő általa történtek: és zavarban volt, mivel némelyek azt mondák, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból; mások pedig, hogy Illés jelent meg; megint mások pedig hogy a régi próféták közül támadt fel valamelyik. És mondta Heródes: Keresztelő Jánost én fejeztettem le: kicsoda hát ez, aki felől én ilyen dolgokat hallok? És igyekezett őt látni. Visszatérve pedig az apostolok, elbeszéltek Néki mindent, amit cselekedtek. És őket maga mellé véve, elvonult magányosan a Bethsaida nevű város pusztájába. A sokaság pedig ezt megtudva követte őt: és Ő örömmel fogadva őket, szólt nékik az Isten országáról, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyította.” (Lukács 9,6-11) Főtéma: A gyógyító erejű kapcsolatápolás Szolgáló: Hecker-Réz Robert

Vacsora 18.00

Reggeli: 8.00

Kiküldő istentisztelet (augusztus 30. 10 óra):

Formája: Katolikus mise, kétoltáros áldozással, illetve úrvacsorával. (Katolikus testvérek az egyiknél, protestánsok a másiknál.) A végén körben állva, egymás kezét fogva fogadjuk az áldást. A mise liturgiáját vezeti: Jakus Ottó plébános  Alapige: „A nap pedig lemenőben volt; és a tizenkettő odament Hozzá, ezt mondva Néki: Bocsátsd el a sokaságot, hogy elmenve a környező falvakban és majorokban megszálljanak, és ennivalót találjanak, mert itt kietlen helyen vagyunk. Ő pedig így válaszolt: Adjatok nékik ti enni. Azok pedig ezt felelték: Nincs nékünk több öt kenyerünknél és két halunknál; de mi ez ennyi embernek? Mert ott mintegy ötezren voltak csak férfiak. Mondta pedig az ő tanítványainak: Ültessétek le őket csoportokba ötvenével. És így cselekedtek, és leültették valamennyit. Ő pedig mikor vette az öt kenyeret és a két halat, a mennybe emelte szemeit, megáldotta azokat, és megszegte; és a tanítványoknak adta, hogy a sokaság elé tegyék. Ettek azért és jóllaktak mindnyájan; és összeszedték a maradék darabokat tőlük, tizenkét kosárral. És mikor ő magában imádkozott, vele voltak a tanítványok; és megkérdezte őket: Kinek mond engem a sokaság? Ők pedig így feleltek: némelyek Keresztelő Jánosnak, némelyek pedig Illésnek, mások pedig, hogy a régi próféták közül támadt fel valamelyik. És megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Felelt pedig Péter, mondva: Az Isten Krisztusának. Ő pedig rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek ne mondják, ezt mondva: Szükség az ember Fiának sokat szenvedni és megvettetni a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon feltámadni. Aztán így folytatta: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt. Mert mit használ az embernek, ha mind e világot megnyeri is, magát pedig elveszti vagy önmagában kárt vall? Mert aki szégyell engem és az én beszédemet, azt az embernek Fia is szégyellni fogja, mikor eljön az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.” (Lukács 9,12-27) Főtéma: Az érzelmi gyógyulás kiteljesedése mások gyógyításában Szolgáló: Hecker-Réz Robert

Ebéd 13.00

 

Szolgáltatások

 • szállás – diák: 3100 Ft/fő/éj
 • szállás – felnőtt: 3900 Ft/fő/éj
 • reggeli, vacsora (hideg): 850 Ft/adag
 • meleg ebéd: 1300 Ft/adag
 • mosatás: 800 Ft
Ha valaki nem szeretne igénybe venni valamely étkezést, a kis konyhában tea/kávé/kakaó stb. készíthető. Főzésre a helyiség nem alkalmas.
Az ételintoleranciát kérjük szépen jelezzétek előre!
 
 
 
A férőhelyek megoszlása:
 • 7 db egyágyas szoba; külön fürdőszoba nőknek és férfiaknak;
 • 8 db kétágyas szoba; mindegyik külön fürdőszobával ( Ezek közül kettő szoba mozgáskorlátozottak számára is jól használható)
 • 2 db háromágyas szoba, mindegyik külön fürdőszobával;
 • az alagsorban 2 emeletes ágyas szoba, 4, ill. 6 férőhelyes; külön fürdőszoba nőknek és férfiaknak; közös WC;
Egyéb helyiségek:
 • Kis kápolna, imák, misék, lelki előadások számára;
 • Hatalmas ebédlő, mely közösségi térként is szolgál az asztalok oldalra húzásával;
 • Kisebédlő teakonyhával, kiscsoportos beszélgetéshez;
 • Könyvtárszoba: olvasáshoz, beszélgetéshez,
 • Mária meditációs kert: Mária életének 8 legfontosabb eseménye üvegformákban megjelenítve az Életrendezés Háza kertjében, csodálatos természeti környezetben. (A ház kérése: Egymástól olyan távolságra vannak az egyes állomások kiépítve, hogy a látogatók ne zavarják egymást az imában, elmélkedésben)

Regisztráció 10.000 Ft – a képzésben résztvevők számára 5.000 Ft

Információ és jelentkezés: [email protected]